Pristup informacijama u Kulturno Informativnom Centru Gospić

 

Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu

Službenik za Informiranje Marina Šimić
Budačka 12
53000 Gospić

 

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona (na broj: 053/658-975), o čemu se sastavlja službena zabilješka te putem telefaxa (na broj: 053/658-975) i e-maila (na adresu: informacije@kic-gospic.eu).

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama je Marina Šimić.

Službenik za informiranje Kulturno Informativnog Centra Gospić

Obrasci:

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Članak 31. (NN 85/15)

(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13,85/15)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017)