Kulturno Informativnim Centrom upravlja Upravno vijeće.

Poslovnik-o-radu-Upravnog-vijeća

Upravno vijeće ima tri člana.

U Upravno vijeće imenuju se dva predstavnika Grada Gospića i jedan predstavnik zaposlenih u ustanovi.

Upravno vijeće

 • donosi Statut, odnosno njegove izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 • predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja;
 • donosi program rada i razvoja na prijedlog ravnatelja uz suglasnost Osnivača;
 • nadzire provođenje programa rada;
 • donosi financijski plan i odluku o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća;
 • donosi plan nabave;
 • donosi opće akte na prijedlog ravnatelja uz suglasnost Osnivača;
 • donosi odluku o stjecanju i opterećivanju nekretnine uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 • donosi odluku o davanju u zakup ili najam objekata i prostora koji se mogu komercijalno iskorištavati;
 • donosi odluku o mijenjanju namjene prostora uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 • odlučuje o investicijskim ulaganjima u objekte kojima upravlja;
 • predlaže Osnivaču promjenu naziva, sjedišta, djelatnosti ili statusne promjene;
 • podnosi Osnivaču izvješće o radu i poslovanju;
 • predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja,
 • predlaže ravnatelju smjernice za rad i poslovanje;
 • odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu i poslovanju;
 • razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima određenim zakonom, osnivačkim aktom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

NaslovDodano datumaPreuzmi